Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju.
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu.
 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
 4. rozpatrywanie wniosków polustracyjnych i podejmowanie uchwał w tym zakresie.
 5. podejmowanie uchwał w sprawie nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat.
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji, lub wystąpienia z nich.
 8. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań.
 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną spółdzielnią, podziału spółdzielni oraz likwidacji jej.
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 11. uchwalanie statutu oraz jego zmian.
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku.
 13. wybór delegatów na Zjazd i Kongres Spółdzielczości.
 14. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
 15. odwołanie Prezesa Zarządu spółdzielni, na wniosek Rady Nadzorczej.
 16. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"