Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w Toruniu sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.

Rada Nadzorcza składa się z 12 członków wybranych na trzyletnią kadencję w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków spółdzielni.

Wybór członków Rady Nadzorczej w ilości 1/3 składu (tj. 4 członków) następuje raz do roku, zgodnie z upływającymi kadencjami członków.


Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" od 25.04.2019 roku


1. Jan Zagórski                          Przewodniczący Rady
2. Grażyna Brzezińska             Sekretarz
3. Justyna Międlar                     Z-ca Przewodniczącego Rady
4. Adam Politowski                    Z-ca Przewodniczącego Rady
5. Jarosław Beszczyński
6. Elżbieta Gorzkiewicz
7. Anna Kłobukowska
8. Andrzej Jakubaszek
9. Wiktoria Soszyńska             
10. Krzysztof Wesołowski 
11. Halina Ciesielska
12. Małgorzata Chatłas


Komisja Rewizyjna
1. Justyna Międlar                           
2. Elżbieta Gorzkiewicz       
3. Anna Kłobukowska               
4. Jarosław Beszczyński
5. Grażyna Brzezińska
6. Wiktoria Soszyńska
               
Komisja Techniczno - Eksploatacyjna
1. Jarosław Beszczyński                   
2. Krzysztof Wesołowski       
3. Adam Politowski           
4. Halina Ciesielska
5. Małgorzata Chatłas           

Komisja Członkowsko - Mieszkaniowa 
1. Elżbieta Gorzkiewicz           
2. Justyna Międlar    
3. Małgorzata Chatłas   
4. Wiktoria Soszyńska   
5. Andrzej Jakubaszek
6. Krzysztof Wesołowski

Komisja Społeczna i Oświatowo - Kulturalna 
1. Anna Kłobukowska                   
2. Andrzej Jakubaszek       
3. Grażyna Brzezińska   
4. Halina Ciesielska
5. Adam Politowski

Do zakresu działania Rady Nadzorczej jako organu statutowego spółdzielni należy:
1) uchwalanie planów gospodarczo - finansowych i programów działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej,
2) nadzór i kontrola działalności poprzez:
  • a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  • b) dokonanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków,
  • c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków,
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni,
5) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
6) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
7) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach,
8) uchwalenie regulaminu Zarządu,
9) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,
10) uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
11) uchwalanie zasad zaliczania na wkład wartości pracy własnej członka i jego rodzin,
12) uchwalanie regulaminów używania lokali w domach spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
13) uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokal, w tym na działalność społeczną  i oświatowo - kulturalną,
14) podejmowanie uchwał w sprawie zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych, na wniosek większości właścicieli zamieszkujących w budynku,
15) wybór Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa - wybór i odwołanie pozostałych członków Zarządu,
16) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 89 w statucie i ustawie,
17) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków spółdzielni,
18) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki spółdzielni i członków w zakresie napraw wnętrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
19) uczestniczenie w lustracji spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
20) zatwierdzenie wysokości opłat eksploatacyjnych i funduszu remontowego za lokale,
21) uchwalenie regulaminu działalności społecznej, oświatowo-kulturalnej,
22) uchwalanie zasad gospodarki finansowej spółdzielni,
23) uchwalanie regulaminu zasad przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
24) uchwalenie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych,
25) uchwalenie regulaminów: funduszu remontowego, działalności konserwacyjnej, wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntu, podziału kosztów oraz innych regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności spółdzielni,
26) nadawanie tytułu członka honorowego - na pisemny, uzasadniony wniosek Zarządu,
27) powoływanie biegłego rewidenta do badania bilansu.

H a r m o n o g r a m
Dyżurów Skargowo - Wnioskowych
Członków Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie"
na II półrocze 2020 roku

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Na Skarpie? w Toruniu przyjmują zainteresowanych mieszkańców osiedla w każdy wtorek pierwszy w miesiącu i pierwszy po piętnastym w dniu miesiąca w godzinach od 1600 do 1700
w Administracji Osiedla przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 6.

Tel. 56 648-69-50

Data                          Pełniący dyżur


7.07.2020 r.              Elżbieta Gorzkiewicz

21.07.2020 r.            Małgorzata Chatłas

4.08.2020 r.              Wiktoria Soszyńska

18.08.2020r.             Jan Zagórski

1.09.2020 r.              Grażyna Brzezińska

22.09.2020 r.            Adam Politowski

6.10.2020 r.              Jarosław Beszczyński

20.10.2020 r.            Krzysztof Wesołowski

3.11.2020 r.              Anna Kłobukowska

17.11.2020 r.            Andrzej Jakubaszek

1.12.2020 r.              Justyna Międlar

22.12.2020 r.            Halina Ciesielska


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"