Zarząd
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybranych z grona członków spółdzielni, posiadających prawo do lokalu, w tym Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa lub Prezesa Zarządu, Zastępców Prezesa i Członka Zarządu (etatowego lub nieetatowego). 


Skład osobowy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”
1. Wojciech Piechota                                        Prezes Zarządu       
2. Małgorzata Bednarska - Wojciechowska    Z-ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych
3. Ewa Kowalska                                             Z-ca Prezesa ds. ekonomiczno - finansowych           
    
Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie oraz w statucie dla innych organów spółdzielni, a w szczególności:
 1. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków spółdzielni oraz ustanawiania praw do lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu,
 2. zawieranie umów na budowę lokali,
 3. powoływanie pełnomocników,
 4. zaskarżanie do Sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami ustawy lub postanowieniami statutu,
 5. podejmowanie czynności związanych z przenoszeniem własności domów lub lokali,
 6. sporządzanie projektów planów gospodarczo - finansowych i innych planów działalności spółdzielni,
 7. prowadzenie gospodarki spółdzielni w ramach zatwierdzonych planów i wykonywanie z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 8. zabezpieczenie majątku spółdzielni, sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie porządku obrad tego organu,
 10. współdziałanie z organami władzy terenowej oraz organami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
 11. uchwalanie regulaminu przetargu na lokale.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"