Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Ogłoszenie
Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Na Skarpie”  ul. Kard. St. Wyszyńskiego  6  w Toruniu
ogłasza  konkurs na stanowisko

Specjalisty ds. c.o. wod. kan. gaz i wentylacji.

1.  Wykształcenie:  wyższe techniczne, 
 

2. Uprawnienia:
1) posiadanie uprawnień budowlanych sanitarnych , dodatkowy  atut -posiadanie  uprawnień SEP  w zakresie  dozoru i eksploatacji, 
2)przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


3. Staż pracy i doświadczenie zawodowe:
   niezbędne: co najmniej 3 - letni staż pracy w branży budowlanej. 


4. Wiedza specjalistyczna:
 niezbędna: znajomość przepisów ustawy: prawo budowlane, prawo spółdzielcze, tematyki instalacji sanitarno – ciepłowniczej.
 
 
5.Niezbędne  preferencje osobowościowe:
umiejętność pracy w  zespole, wysoka kultura osobista, kreatywność, odporność na stres, dokładność, dyspozycyjność, zdolności organizacyjne  i analityczne, komunikatywność, zaangażowanie. 


6. Umiejętności:
bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w szczególności aplikacji biurowych pakietu MS Orfice, kosztorysowanie robót sanitarnych.


7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie i nadzorowanie wszelkich spraw związanych z prawidłową eksploatacją, konserwacją,  remontami sieci , instalacji wod .kan.gaz,c.o.  i wentylacji  w zasobach  Spółdzielni,
2) kontrola nad prawidłową dostawą energii cieplnej do budynków  i mieszkań – weryfikacja faktur  oraz rozliczenie kosztów  energii  cieplnej,
3) kontrola prawidłowości, jakości i terminowości wykonywania  i fakturowania prac remontowych wod. kan .gaz. c.o. i wentylacji w zasobach Spółdzielni.
4) przygotowywanie i realizacja przetargów na wybór wykonawców robót wod. kan. gaz. c.o. i wentylację, 
5) wykonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich  na roboty wod. kan. gaz. c.o.i wentylację.


8. Warunki zatrudnienia:
 
Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres próbny 3 miesięcy, następna
na czas określony lub nieokreślony  ( ustalona  indywidualnie);  

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) motywacja przystąpienia do naboru,
2) CV zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych
( załącznik nr 1),
3)dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4)oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą   w ogłoszeniu ( załącznik nr 2).

10. Dodatkowe dokumenty:
1) w przypadku posiadania opinii i referencji z innych zakładów pracy,      
2)  oświadczenie o niekaralności.
3) Załącznik nr 1 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
4) Załącznik nr 2  KLAUZULA INFORMACYJNAWymagane dokumenty w wersji papierowej  należy  składać  w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Na Skarpie”  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6,  87-100 Toruń w godzinach urzędowania  lub  w formie elektronicznej na adres :

Termin składania ofert do  dnia 20.11.2019 r.

  
Dodatkowych informacji  można uzyskać pod numerem telefonu:56 648-53-10.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"