Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Ogłoszenie
Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Na Skarpie”  ul. Kard. St. Wyszyńskiego  6  w Toruniu
ogłasza  konkurs na stanowisko
  
INSPEKTORA NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.  Wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne

2. Uprawnienia:
posiadanie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przynależność do właściwej izby zawodowej;

 3. Staż pracy i doświadczenie zawodowe:
co najmniej 3 – letni staż pracy w branży budowlanej, doświadczenie w zakresie eksploatacji  i remontów obiektów i budynków mieszkalnych.

4. Wiedza specjalistyczna:
   niezbędna: znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi, znajomość prawa spółdzielczego.

5. Niezbędne  preferencje osobowościowe:
umiejętność podejmowania decyzji,  zdolności organizacyjne i analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole , kreatywność , odporność na stres , dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

6. Umiejętności:
bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w szczególności aplikacji biurowych pakietu MS Office.
 
7. Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:
 1. nadzór nad robotami budowlanymi i konserwacyjnymi realizowanymi w spółdzielni,
 2. przygotowywanie danych do planu rzeczowo – finansowego  Spółdzielni w zakresie branży budowlanej, oraz kwartalne i roczne sprawozdanie z ich realizacji,
 3. przygotowywanie i  realizacja przetargów na wybór wykonawców robót remontowych i konserwacyjnych,
 4. wykonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów kubaturowych oraz  placów zabaw zgodnie z przepisami,
 5. obsługa zasobów mieszkaniowych w zakresie spraw technicznych ( rozpatrywanie wniosków, zgłoszeń i usterek, prowadzenie korespondencji w ramach działu),
 6. sprawdzanie odbiorów robót i kosztorysów. 
8. Warunki zatrudnienia:
Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres próbny 3 miesięcy, następna na czas określony lub nieokreślony  ( ustalona  indywidualnie);  


9. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 1. motywacja przystąpienia do naboru,
 2. CV zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1),
 3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu(załącznik nr 2).

10. Dodatkowe dokumenty:
 1. w przypadku posiadania opinii i referencji z innych zakładów pracy,      
 2. oświadczenie o niekaralności.
 3. Załącznik nr 1 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 4. Załącznik nr 2  KLAUZULA INFORMACYJNA


Wymagane dokumenty w wersji papierowej  należy  składać  w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Na Skarpie”  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6,  87-100 Toruń w godzinach urzędowania  lub  w formie elektronicznej na adres:


Termin składania ofert do  dnia  29.11.2019 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"