Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Ogłoszenie
Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Na Skarpie”
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego  6  w Toruniu
ogłasza  konkurs na stanowisko
   
INSPEKTORA NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.  Wykształcenie – średnie  lub  wyższe techniczne oraz posiadanie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przynależność do właściwej izby zawodowej;

 2. Staż pracy i doświadczenie zawodowe:
 wykształcenie  średnie co najmniej  5 –  letni staż pracy w branży budowlanej,
 wykształcenie  wyższe co najmniej  3 – letni staż pracy w branży budowlanej,
 doświadczenie w zakresie eksploatacji  i remontów obiektów i budynków mieszkalnych.

3. Wiedza specjalistyczna:
  niezbędna: znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi.

4. Niezbędne  preferencje osobowościowe:
umiejętność podejmowania decyzji,  zdolności organizacyjne i analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

5. Umiejętności:
bardzo dobra znajomość obsługi komputera  w szczególności aplikacji biurowych pakietu MS Office.
 
6. Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:
1) nadzór nad robotami budowlanymi i konserwacyjnymi realizowanymi w spółdzielni,
2) przygotowywanie danych do planu rzeczowo – finansowego  Spółdzielni w zakresie branży budowlanej, oraz kwartalne i roczne sprawozdanie z ich realizacji,
3) przygotowywanie i  realizacja przetargów na wybór wykonawców robót remontowych i konserwacyjnych,
4) wykonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów kubaturowych i placów zabaw,
5) obsługa zasobów mieszkaniowych w zakresie spraw technicznych (rozpatrywanie wniosków, zgłoszeń i usterek, prowadzenie korespondencji w ramach działu),
6) sprawdzanie odbiorów robót i kosztorysów.  

7. Warunki zatrudnienia:
 
Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres próbny 3 miesięcy, następna na czas określony lub nieokreślony  ( ustalona  indywidualnie).  


8. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1)    motywacja przystąpienia do naboru,
2)   CV zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1),
3)    dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4)    oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu (załącznik nr 2).

9. Dodatkowe dokumenty:
 1) w przypadku posiadania opinii i referencji z innych zakładów pracy,       
 2)  oświadczenie o niekaralności.
 3) Załącznik nr 1 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 4) Załącznik nr 2  KLAUZULA INFORMACYJNA


Wymagane dokumenty w wersji papierowej  należy  składać  w Spółdzielni  Mieszkaniowej „Na Skarpie”  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6,  87-100 Toruń w godzinach urzędowania  lub  w formie elektronicznej na adres :

Termin składania ofert do dnia 20.03.2020 r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"