Strona Główna arrow Aktualności arrow Walne Zgromadzenie 2020
Zamień tradycyjną skrzynkę na elektroniczną
Walne Zgromadzenie 2020
Z A W I A D O M I E N I E
Zarządu  SM „Na Skarpie” w Toruniu
z dnia 23 marca 2020 roku

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w okresie od 14 marca 2020 roku do odwołania oraz ogłoszenia od 20 marca  2020 roku epidemii i w związku z rosnącymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ze względu na ochronę  życia i zdrowia ludzkiego - Zarząd SM „Na Skarpie” informuje o przełożeniu  terminu odbycia Walnego Zgromadzenia  zwołanego  na okres od 30.03.2020 r. do 03.04.2020 r. na późniejszy termin tj. po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia  epidemicznego.

O nowym terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd  Spółdzielni  zawiadomi członków Spółdzielni  odrębnym pismem poprzez wywieszenie  pisma  na klatkach schodowych  domów, w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni i w gazecie „Widok ze Skarpy”.

                                                                                                                                                Zarząd Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu działając na podstawie
                    § 89 w związku z § 87 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”
z w o ł u j e
WALNE ZGROMADZENIE

Zgodnie z Uchwałą  nr 1/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu z dnia 30.01.2020 r. Walne Zgromadzenie zostało podzielone na pięć części   i odbędzie się w następujących terminach:

I część        w dniu  30-03-2020 r. o godz. 18
Nieruchomość „REGINA”:
ul. Kolankowskiego 2, 4, 6, ul. Kos. Kościuszkowskich 12, ul. Ligi Polskiej 3, 5
ul. Szarych Szeregów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ul. Witosa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11,13
Pawilon „Regina” ul. Kos. Kościuszkowskich 2 - 4, Pawilon ul. Ligi Polskiej 1a
Nieruchomość „JACEK”:
ul. Ślaskiego 6, 8, ul. Konstytucji 3 Maja 13, 15

II część    w dniu  31-03-2020 r. o godz. 18
Nieruchomość „MACIEJ I”:
ul. Suleckiego 2, 4, ul. Srebrnego 4, ul. Mossakowskiego 2, 4, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 8, 18, 20
Nieruchomość „MACIEJ II”:
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Sydowa 2, 4, 6, ul. Przy Skarpie 17, 19, 21, 23

III część    w dniu  01-04-2020 r. o godz. 18
Nieruchomość „ANNA”:
ul. Kos. Kościuszkowskich 1, 3, 5,7, 9, ul. Kusocińskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ul. Malinowskiego 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ul. Stamma 2, 4, ul. Szosa Lubicka 180, 182, ul. Teligi 2, 3, 4, 5
Nieruchomość „WOJCIECH”: ul. Olimpijska 2, 4, 6
Nieruchomość „TERESA” ul. Kusocińskiego 3
Pawilon ul. Malinowskiego 2a

IV część    w dniu  02-04-2020 r. o godz. 18
Nieruchomość „BOŻENA I”:
ul. Prejsa 1, 2, 3, 5, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 4, ul. Ślaskiego 1, 5
ul. Szosa Lubicka 150, 152 a, b, 154, 156, 160, 162
Nieruchomość „BOŻENA II”:
ul. Szosa Lubicka 170, 172, 174, ul. Stawisińskiego 2, 3, 4, 5, ul. Ligi Polskiej 2
Nieruchomość „BOŻENA III”:
ul. Ligi Polskiej 14, ul. Konstytucji 3 Maja 23, 25, 27, 29
Pawilon „Alina” ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6

V  część    w dniu  03-04-2020 r. o godz. 18
Nieruchomość „KAROLINA I”:  
ul. Bolta 1, 3, ul. Raszei 2, 4, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11, 13
Nieruchomość „KAROLINA II”:
ul. Bolta 2, 4, 6, 8, ul. Tłoczka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15, 17
Nieruchomość „JAN” ul. Bolta 16
Nieruchomość „KRYSTYNA”: ul. Konstytucji 3 Maja 38, Bolta 18
Pawilon Raszei 2b, Pawilony „Grzybki” ul. Konstytucji 3 Maja 24 - 30, Garaże.

Wszystkie  części  Walnego  Zgromadzenia  odbędą  się  w  Klubie  „ZODIAK”  
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6 o godz. 18.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Prezydium.
  3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
  4. Sprawozdania  za 2019 rok:
a) z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu,
b) finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu,
c) z działalności Rady Nadzorczej.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Toruniu za 2019 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
c) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,    
e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za działalność w 2019 roku.
 6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej 4 osób zgodnie z § 96 ust.2 i 3
      Statutu Spółdzielni z nieruchomości :
       -„Karolina I”, „Karolina II”, „Jan”, „Krystyna”, Pawilony „Grzybki”, Pawilon Raszei, Garaże – 3 osoby
       - „Maciej I”, „Maciej II” , Pawilon „Maciej”                                            – 1 osoba.
 7. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświatowo-kulturalnej na lata 2020/2021- podjęcie uchwały.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 9. Zakończenie obrad.

  Zarząd Spółdzielni informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej można składać zgodnie z § 96 ust.1, do dnia 16.03.2020 r. w siedzibie Spółdzielni - w trybie określonym w § 938 ust. 6 Statutu Spółdzielni. Kandydaci do Rady Nadzorczej winni spełniać wymogi określone w § 938 ust. 2, 3, 4, 5, 7 i § 96 ust. 5 Statutu oraz art. 56 i 57 ustawy Prawo Spółdzielcze.  Druki zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej można pobrać w siedzibie lub ze strony internetowej Spółdzielni.
Członek Spółdzielni posiada prawo osobistego lub przez pełnomocnika (druki pełnomocnictwa dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni), uczestniczenia tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia  właściwej dla nieruchomości, w której posiada prawo do lokalu. Pełnomocnictwa prosimy składać w siedzibie Spółdzielni do 30 marca 2020 roku do godziny 14. Wszystkie dokumenty i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6 (Biuro Obsługi Mieszkańców - parter) od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek od  7.30 do 16.30 i piątek od 7.30 do  12.30.  W celu zachowania prawidłowości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia prosimy Członków Spółdzielni oraz Pełnomocników o przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Do pobrania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"