Strona Główna arrow Przetargi arrow Lokale arrow Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKARPIE” W TORUNIU
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 11,95 m2
znajdującego w piwnicy przy ulicy Olimpijskiej 2 w Toruniu.

                                                                                                                                                                                                            
Kwota wywoławcza wynosi 18 zł/m2 netto na miesiąc.

Składający oferty zobowiązani są wpłacić wadium w kwocie 300,00 zł brutto
na rachunek Spółdzielni mBank 22 1140 2088 0000 5970 8100 1001
lub gotówką w kasie Spółdzielni do dnia 20.07.2021 r.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet opłat. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone nie później niż 7-go dnia roboczego, po dokonaniu wyboru oferty, na wskazane przez oferenta konto.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.07.2021 r. o godz. 11:00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6 w Toruniu.

Oferty należy składać do dnia 22.07.2021 r. do godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni w zamkniętych kopertach.

Oferta musi zawierać:
  1. Dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon kontaktowy lub e-mail lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: nazwa podmiotu, adres, NIP, Regon, wyciąg z KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, telefon kontaktowy lub e-mail, rodzaj prowadzonej działalności).
  2. Proponowaną comiesięczną kwotę za najem lokalu (kwota ta nie uwzględnia dodatkowych opłat za media).
  3. Deklarację wpłaty kaucji (płatna przed zawarciem umowy) w kwocie dwukrotności proponowanej kwoty czynszu najmu celem zabezpieczenia przyszłych roszczeń Spółdzielni z tytułu najmu. Kaucja podlega zwrotowi po rozwiązaniu umowy najmu i rozliczeniu należnych Spółdzielni opłat.
  4. Dowód wpłaty wadium oraz nr konta na jaki należy zwrócić wadium w przypadku wybrania innej oferty.
Z oferentem wybranym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa najmu lokalu na czas nieokreślony w ciągu 7 dni od daty wybrania oferenta z możliwością wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego.

Przetarg uważa się za ważny, jeśli została złożona przynajmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu.

Spółdzielni przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w całości lub w części.

Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po uprzednim ustaleniu terminu. Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Spółdzielni w Dziale Gospodarki Zasobami pokój nr 4 lub pod nr telefonu 056/648 67 84 do 6 wew. 209.Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie"